Obchůdky s Albertem

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BENEFIČNÍ ONLINE OBCHOD

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují užívání a fungování benefičního online obchodu (tržiště) umístěného na internetových stránkách https://obchudky.nadacnifondalbert.cz/ (dále jen „Online obchůdek“) a vzájemná práva a povinnosti Provozovatele, Prodávajícího a Kupujícího vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Kupní smlouva“) uzavřené prostřednictvím Online obchůdku.

Provozovatelem Online obchůdku je:

Nadační fond Albert, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 28967496, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. N 763, e-mail [alena.paldusova@albert.cz], telefonní číslo [720 936 177], dále jen („Provozovatel“).

Provozovatel je nadačním fondem, který dlouhodobě podporuje (mimo jiné) i organizace pracující s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.  Účelem platformy Online obchůdku je vytvořit online prostor pro prodávající organizace, na kterém budou moci nabízet své výrobky Kupujícím, a díky kterému bude organizacím umožněno získat finanční prostředky na svou společensky prospěšnou činnost. Provozovatel podporuje organizace i formou darů na materiál, ze kterého jsou následně výrobky znevýhodněnými dětmi vyráběny a dále právě prostřednictvím provozování Online obchůdku a jeho administrativním zabezpečením. Provozovatel upozorňuje Kupující, že v Online obchůdku jsou prodávány Výrobky vytvářené dětmi ze znevýhodněného prostředí a Kupující z pohledu jakosti a očekávaných vlastností Výrobků nemohou očekávat shodnou úroveň, jako u produktů vytvářených dospělým, případně profesionálem.

Provozovatel za prodávající organizace zvolil pouze organizace, se kterými dlouhodobě spolupracuje, přičemž za provozování Online obchůdku, ani za žádné jiné činnosti spojené s jeho provozování dle těchto Podmínek nepřijímá od prodávajících organizací žádnou provizi, odměnu, ani jiné finanční plnění. S ohledem na uvedené Provozovatel není zprostředkovatelem ve smyslu §2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), ani prodej výrobků v Online obchůdku není komisním prodejem ve smyslu § 2455 Občanského zákoníku.

Prodávajícími v Online obchůdku jsou následující organizace (dále souhrnně i každá jednotlivá z nich jen jako „Prodávající“):

 1. Dětský domov Ústí nad Labem, se sídlem [Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov], IČO [44555440], e-mail [lenkamasatova@volny.cz], telefonní číslo [724156583].
 2. Charita Most, se sídlem [Františka Malíka 973/16, 434 01 Most], IČO [70828920], e-mail [podlogarova@charita-most.cz], telefonní číslo [778005957].
 3. Charita Česká Kamenice, se sídlem Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice, IČO [70818134], e-mail [sedlacek.j@charita-ceska-kamenice.cz], telefonní číslo [773722102].
 4. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Olomouc - Svatý Kopeček, se sídlem Ústavní 97, 779 00 Olomouc 9, IČO [
  00601811], e-mail [vedouci@svp-trsice.cz], telefonní číslo [773 482 895].
 5. Charita Česká Lípa, se sídlem [Dubická 2189, 470 01 Česká Lípa], IČO [70226148], e-mail [dvorakova@fchcl.cz], telefonní číslo [608549981].
 6. Temperi, o.p.s., se sídlem [Jaroslava Haška 1818, 370 04 České Budějovice 3], IČO [28159179], e-mail [vlasta.nova@tempericb.cz], telefonní číslo [380831415].
 7. Elim Opava, se sídlem [Rolnická 1636, 747 05 Opava], IČO [02278197], e-mail [holleschova.elim@email.cz], telefonní číslo [775938569].
 8. Marsellus, se sídlem [U Císařských lázní 368/7, 415 01 Teplice], IČO [06874355], e-mail [lucie.zpevakova@marsellus.cz], telefonní číslo [776126093].
 9. Cheiron T, se sídlem [Děkanská 302/3, 390 01 Tábor 1], IČO [25154621], e-mail [kramolisova@cheiront.cz], telefonní číslo [732971408].

 

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek může Provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

 

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  1. Cena je finanční částka, kterou bude Kupující hradit za Výrobky;
  2. Kupující je osoba nakupující v Online obchůdku;
  3. Objednávka je návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy o koupi Výrobků s Prodávajícím (konkrétní Prodávající je uveden vždy v horní záložce při zobrazení Online obchůdku a v popisu každého Výrobku);
  4. Výrobky jsou vše, co může Kupující nakoupit v Online obchůdku.
    
 2. Obecná ustanovení a poučení
  1. Koupě Výrobků je možná jen přes webové rozhraní Online obchůdku.
  2. Při nákupu Výrobků je Kupující povinen poskytnout Provozovateli a Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě.
    
 3. UZAVŘENÍ kupní SMLOUVY
  1. Kupní smlouva je uzavírána pouze mezi Kupujícím a Prodávajícím. Provozovatel není stranou Kupní smlouvy. Provozovatel nijak neodpovídá za Výrobky nabízené v Online obchůdku (zejm. za jejich vady)
  2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, a to na dálku prostřednictvím Online obchůdku. Odesláním Objednávky Kupující projevuje souhlas s tím, že jsou využívány prostředky komunikace na dálku.
  3. K uzavření Kupní smlouvy je třeba, aby Kupující v Online obchůdku vytvořil návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
   1. Informace o nakupovaném Výrobku (v Online obchůdku se označí Výrobky, o jejichž nákup má Kupující zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
   2. Informace o Ceně a způsobu platby Ceny;
   3. Identifikační a kontaktní údaje Kupujícího sloužící k tomu, aby mohl Prodávající doručit Kupujícímu Výrobek, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 

  1. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může Kupující až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ bude Objednávka Kupujícím učiněna. Před stiskem tlačítka musí Kupující potvrdit seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku učinit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány Provozovateli, který následně předá informace Prodávajícímu.
  2. Objednávka Kupujícího bude ze strany Provozovatele potvrzena zprávou odeslanou na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení je shrnutí Objednávky a tyto Podmínky.  Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.
  3. V případě, kdy dojde k uzavření Kupní smlouvy, vzniká Kupujícímu závazek k zaplacení Ceny.

 

 1. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  1. Cena je vždy uvedena v rámci Online obchůdku, v návrhu Objednávky a v Kupní smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Výrobku v rámci Online obchůdku a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou v Kupní smlouvě. Cena za dopravu není v Online obchůdku placena, pro Kupujícího je doprava zdarma.
  2. Celková cena je uvedena včetně případného DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  3. Kupující se zavazuje Cenu zakoupeného výrobku zaplatit po uzavření Kupní smlouvy a před předáním Výrobku. Kupující provádí úhradu Ceny na bankovní účet Provozovatele, který je na základě smluvního ujednání s Prodávajícími zmocněn k přijímání úhrady Ceny za Výrobky od Kupujících a následně 100% obdržených finančních prostředků od Kupujících převede na bankovní účet Prodávajícího.  Úhradu Ceny Kupující provede bankovním převodem (případně prostřednictvím QR kódu). Informace pro provedení platby jsou uvedeny v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Cena splatná do 7 pracovních dní.
  4. Potvrzení o přijetí platby bude vystaveno v elektronické podobě po uhrazení Ceny a bude zasláno na e-mailovou adresu Kupujícího.
  1. Vlastnické právo k Výrobku přechází na Kupujícího až poté, co Kupující zaplatí Cenu a Výrobek převezme. Cena je zaplacena připsáním na účet Provozovatele.

 

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI           
  1. Výrobek bude Kupujícímu Prodávajícím doručen způsobem dle volby Prodávajícího.
  2. Výrobky je možné doručit pouze v rámci České republiky.
  3. Předpokládaná doba doručení Výrobku činí max. 10 pracovních dnů od připsání Ceny na bankovní účet Provozovatele.  
  4. Po převzetí Výrobku od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Výrobku a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Provozovateli. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností Kupujícího Výrobek od dopravce převzít.
  5. V případě, kdy Kupující poruší svoji povinnost převzít Výrobek, s výjimkou případů dle čl. 5.4 Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího Výrobek Kupujícímu doručit. Zároveň to, že Výrobek Kupující nepřevezme, není odstoupením od Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od Kupní smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Kupní smlouvy Kupujícím. Pokud se Prodávající rozhodne tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy bude odstoupení Kupujícímu doručeno. Odstoupení od Kupní smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  6. Pokud je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího Výrobek doručován opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Kupní smlouvě dohodnuto, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Provozovatel zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Kupní smlouvě a náklady jsou splatné do 14 dnů od doručení e-mailu.
  7. Nebezpečí škody na Výrobku na Kupujícího přechází v okamžiku jeho převzetí. V případě, kdy Kupující Výrobek nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. 5.4 Podmínek, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Výrobku v okamžiku, kdy měl Kupující možnost Výrobek převzít, ale z důvodů na straně Kupujícího k převzetí nedošlo.
  8. V případě, že nebude Prodávající schopen Kupujícímu Výrobek dodat ani do 15 dnů od uplynutí předpokládané doby k doručení Výrobku uvedené v čl. 5.3. těchto Podmínek, a to z jakéhokoli důvodu, jsou Prodávající, resp. Provozovatel v zastoupení Prodávajícího, i Kupující oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Výrobku podle čl. 5.7 Podmínek je Výrobek bez vad, zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Výrobek:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
   2. je vhodný k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
   3. je dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
   4. je vhodný k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
   5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
   6. je dodán s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
   7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.


Provozovatel a Prodávající upozorňují Kupujícího, že v Online obchůdku jsou prodávány Výrobky vytvářené dětmi ze znevýhodněného prostředí, a Kupující z pohledu jakosti a očekávaných vlastností Výrobků nemůže očekávat shodnou úroveň jako u produktů vytvářených dospělým, případně profesionálem.

  1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  1. V případě, že bude mít Výrobek vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 6, může Kupující takovou vadu Prodávajícímu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Výrobek reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu Prodávajícího uvedenou v úvodu těchto Podmínek. Pro reklamaci může Kupující využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V případě potřeby poskytne Provozovatel Kupujícímu součinnost s komunikací s Prodávajícím ve věci reklamace Výrobku.
  1. Má-li Výrobek vadu, může Kupující požadovat její odstranění, tj. může dle své volby požadovat:
   1. dodání nového Výrobku bez vady, nebo
   2. opravu Výrobku,

ledaže je Kupujícím zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Výrobek měl bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu Výrobku odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Výrobek měl bez vady.

  1. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud
   1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku (na vlastní náklady, v přiměřené době a bez značných obtíží pro Kupujícího),
   2. se vada projeví opakovaně,
   3. je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
   4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

    Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Výrobku bez vady a vadného Výrobku, který Kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající, případně Provozovatel na písemný pokyn Prodávajícího (je-li Cena stále na bankovním účtu Provozovatele), vrátí Kupujícímu Cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Výrobek nebo co mu Kupující prokáže, že Výrobek odeslal.
  1. Do 3 dnů od obdržení reklamace zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídí Prodávající a o vyřízení reklamace informuje Kupujícího nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Lhůta může být po vzájemné dohodě Kupujícího a Prodávajícího prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, může Kupující odstoupit od Kupní smlouvy.
  1. O vyřízení reklamace bude Prodávající Kupujícího informovat e-mailem, přičemž v potvrzení bude uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je Kupující povinen. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Výrobku, je Kupující povinen původní Výrobek Prodávajícímu vrátit (nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak), náklady na toto vrácení však hradí Prodávající.
  2. V případě, že Kupující není spotřebitelem, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Výrobku.
  3. V případě, že je Kupující spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Výrobku ve lhůtě 2 let od převzetí Výrobku.
  1. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
   1. opotřebení Výrobku způsobeného jeho obvyklým užíváním;
   2. použitého Výrobku na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Výrobek měl, když jej Kupující převzal;
   3. vady Výrobku způsobené Kupujícím.

 

 1. odstoupení od kupní smlouvy
  1. K odstoupení od Kupní smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  2. V případě, že je Kupující spotřebitel, tedy osoba kupující Výrobek mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Výrobku. Od Kupní smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu Prodávajícího uvedenou v úvodu těchto Podmínek a/nebo zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu Provozovatele). Pro odstoupení může Kupující využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
  1. Ani Kupující spotřebitel však nemůže od Kupní smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Kupní smlouvy:
   1. Výrobek vyrobený podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
   2. Výrobek, který podléhá rychlé zkáze, nebo má krátkou dobou spotřeby, jakož i Výrobek, který byl po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smísen s jiným zbožím,
   3. Výrobek v zapečetěném obalu, který z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil,
   4. zvuková nebo obrazová nahrávka nebo počítačový program v zapečetěném obalu, pokud jej Kupující porušil,
   5. noviny, periodika nebo časopisy s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
   6. digitální obsah, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Kupující byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a Prodávající mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.
  1. Lhůta k odstoupení dle čl. 7.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu a/nebo Provozovateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
  2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy bude Kupujícímu Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Kupní smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Kupující Výrobek vrátí či než prokáže, že došlo k jeho zaslání zpět Prodávajícímu.
  3. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 7.2 Podmínek je Kupující povinen Výrobek Prodávajícímu zaslat do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s vrácením Výrobku. V případě odstoupení z důvodu, že Prodávající poruší uzavřenou Kupní smlouvu, hradí Prodávající i náklady spojené s vrácením Výrobku, ovšem pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Výrobku, který je při dodání Výrobku v Online obchůdku nabízen.
  4. Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu v případech, kdy bude Výrobek poškozen v důsledku nakládání s ním Kupujícím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Kupujícímu Prodávající v takovém případě vyúčtuje poté, co bude Kupujícím Prodávajícímu Výrobek vrácen a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že ještě nebyla Kupujícímu vrácena Cena, je Prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst oproti pohledávce Kupujícího na vrácení Ceny.
  5. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy kdykoliv před tím, než dodá Výrobek Kupujícímu, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Výrobek dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Výrobku), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 5.8. Podmínek. Prodávající může také od Kupní smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že Kupující v Objednávce uvedl záměrně nesprávné informace.

    
 2. Řešení sporů se spotřebiteli
  1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím emailové adresy [alena.paldusova@abert.cz]. Informaci o vyřízení stížnosti bude zaslána na elektronickou adresu Kupujícího.
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Právní vztahy mezi Provozovatelem, Prodávajícím a Kupujícím se řídí právem České republiky.
  2. Veškerá písemná korespondence mezi Provozovatelem, Prodávajícím a Kupujícím bude doručována elektronickou poštou.
  3. Kupní smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody. Provozovatel je však oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Kupních smluv, ale pouze Kupních smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
  1. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající ani Provozovatel odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mají Prodávající i Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.
  1. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  1. Kupní smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Provozovatele. Tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdrží Kupující e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke Kupní smlouvě.
  1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 11.3.2024.

 

PŘÍLOHY