Obchůdky s Albertem

Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nadační fond ALBERT

Podmínky zpracování osobních údajů („Podmínky“) poskytují informace o shromažďování, zaznamenání, používání a jiného zpracování osobních údajů Nadačním fondem ALBERT se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 28967496, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. značkou 763N („NF ALBERT“ anebo „Správce“).

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Podmínky se vztahují na zpracování osobních údajů prováděných Správcem pro účely:

a. Registrace a přihlášení do projektu v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a heslo;

b. Přihlášení k projektu, získání a vyúčtování grantu v rozsahu osobních údajů, které subjekt poskytne, mimo jiné i jméno, příjmení, pracoviště;

c. Registrace do soutěží, vyhodnocení online soutěží a zaslání výhry v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa;

d. Registrace v souvislosti se zasíláním newsletteru a marketingových sdělení v rozsahu e-mail;

e. Přizpůsobení obsahu webových stránek Správce.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NF ALBERT zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování bez souhlasu: Poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené pod písm. a), b) a c) výše je nezbytným předpokladem, a to v souvislosti s plněním služeb, příp. plněním právních povinností.

Zpracování údajů se souhlasem: Osobní údaje zpracovávané pro účely uvedené pod písm. d) a e) výše jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat.

Pokud jste souhlasil s registrací a zasíláním newsletteru, udělil jste souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a promočních nabídek lze odvolat po obdržení každé jednotlivé zprávy a tato obchodní sdělení a marketingové nabídky Vám nebudou již po odvolání zasílány.

Pro účel zpracování osobních údajů za účelem přizpůsobení obsahu webu používá Správce v rámci provozu webu tzv. cookies (tj. malé textové soubory, které ukládá internetový server do internetového prohlížeče návštěvníka webu). Více informací naleznete zde.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s registrací a přihlášením do projektu jsou uchovávány po dobu registrace subjektu v programu. Po jeho odhlášení jsou údaje smazány.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s přihlášením k projektu, získáním a vyúčtování grantu jsou uchovávány po dobu 5 let od jejich obdržení.

Údaje týkající se soutěží jsou zpracovávány minimálně po dobu 60 dní, vždy však po dobu trvání soutěže a jejího vyhodnocení (včetně předání výhry), příp. po dobu delší, vznikne-li v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. 

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s registrací a zasíláním newsletteru a marketingových sdělení jsou uchovávány po dobu, po kterou bude Správce vyvíjet svoji obchodní činnost, resp. do odvolání dobrovolně uděleného souhlasu.

Pro účely přizpůsobení funkčnosti a obsahu webových stránek jsou cookies uchovávány po dobu nezbytně nutnou. Více informací naleznete zde.

 

PŘEDÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům NF ALBERT a/nebo níže uvedeným zpracovatelům či příjemcům, a to pouze v míře nezbytně nutné pro účely zpracování:

  • Ahold Czech Republic, a.s., Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, pro účel zpracování pod písm. a), b), c), d) a e);
  • Akcelero s.r.o., Na strži 2102/61a, 140 00 Praha - Krč, IČO: 068 29 554, pro účel zpracování uvedený pod písm. a), b), c), d) a e);
  • Etnetera a.s., Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 251 03 814pro účel zpracování uvedený pod písm. a), b), c) a e).

 

POUČENÍ O PRÁVECH

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

NF ALBERT nenese odpovědnost za škody způsobené používáním (či nemožností užití) jejích internetových stránek a dalším využíváním jejich obsahu, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo nesprávností či neúplností jejich obsahu. NF ALBERT není dále odpovědný za škody způsobené užíváním elektronických komunikačních prostředků, zejména za škody vzniklé z nedoručení nebo opožděného doručení elektronických zpráv, ze zadržení nebo manipulace s elektronickými zprávami ze strany třetích osob, dále z počítačových programů využívaných k elektronické komunikaci a z přenosu počítačových virů. Velká část informací a promočních nabídek, publikovaných na těchto stránkách má omezenou dobu platnosti.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podmínky zpracování osobních údajů jsou k dispozici on-line na internetových stránkách NF ALBERT.

Podmínky zpracování osobních údajů pro účely projektu „Zdravá 5“ jsou upraveny zde.

Pro další informace o zpracování údajů společností NF ALBERT prosím napište na email: ochranaudaju@albert.cz.